โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนา

วันที่ 14-15 มีนาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ได้ดำเนินจัดโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมแก้ไขปัญหา ภายในหมู่บ้านและตำบล

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC