ลักษณะทางกายภาพ

ลักษณะทางกายภาพ

  1.ที่ตั้ง

        องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพิชัยระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ตั้งอยู่เลขที่ 93/1  หมู่ที่ 5  ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย   จังหวัดอุตรดิตถ์  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก มีเนื้อที่โดยประมาณ 72.71 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 45,443.73  ไร่  หรือ  72.71  ตารางกิโลเมตร พื้นที่เกษตรจำนวน 30,448 ไร่  มีแนวเขตติดต่อ  ดังนี้

ด้านเหนือ

จากหลักเขตที่ 1  เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางคลองละมุงและกึ่งกลางถนนลูกรัง  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต ระหว่างตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ กับตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย และตำบลหาดสองแคว  อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลาง  คลองชำ บริเวณพิกัด PV 113264 รวมระยะประมาณ 3,150 เมตร

        จากหลักเขตที่ 2  เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางคลองชำ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ กับตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางถนนหมายเลข อต.ถ.1-052 (สายท่าสัก-แหลมคูณ) บริเวณพิกัด PV 128273 รวมระยะประมาณ 4,750 เมตร

        จากหลักเขตที่ 3  เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางถนนหมายเลข อต.ถ.1-052 (สายท่าสัก-แหลมคูณ) ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลท่าสัก  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์  กับตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 4  ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางถนนหมายเลข อต.ถ.1-052 (สายท่าสัก-แหลมคูณ)  บริเวณพิกัด PV 127275 รวมระยะประมาณ 250 เมตร

จากหลักเขตที่ 4  เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางถนนลูกรัง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ กับตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางถนนลูกรัง บริเวณพิกัด PV 130285 รวมระยะประมาณ 1,100 เมตร

จากหลักเขตที่ 5  เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางถนนลูกรัง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ กับตำบลหาดสองแคว  อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 6  ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางคลองชำ บริเวณพิกัด PV 131285 รวมระยะประมาณ 100 เมตร

จากหลักเขตที่  เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางคลองชำ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลท่าสัก  อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ กับตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางคลองชำ บริเวณพิกัด PV 137281 รวมระยะประมาณ 1,050  เมตร

จากหลักเขตที่  เป็นเส้นเลียบตามที่ดินราษฎร ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ กับตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 8  ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางถนนลูกรังบริเวณพิกัด PV 143276 รวมระยะประมาณ 800 เมตร

จากหลักเขตที่ 8  เป็นเส้นเลียบตามที่ดินราษฎร ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ กับตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตัดผ่านหนองบุรีถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ริมหนองบุรี ฝั่งทิศตะวันออก บริเวณพิกัด PV 158270 รวมระยะประมาณ 1,650 เมตร

        จากหลักเขตที่ 9  เป็นเส้นเลียบตามที่ดินราษฎร ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  กับตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 10  ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1104 (สายวังกะพี้ – ตรอน – พิชัย) บริเวณพิกัด PV 162269 รวมระยะประมาณ 450 เมตร

จากหลักเขตที่ 10  เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1104 (สายวังกะพี้ – ตรอน – พิชัย)  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ กับตำบลหาดสองแคว อำเภอ- ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1104 (สายวังกะพี้ – ตรอน – พิชัย) บริเวณพิกัด PV 162266 รวมระยะประมาณ 150 เมตร

จากหลักเขตที่ 11  เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางถนนลูกรัง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ กับตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 12  ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางทางรถไฟสายเหนือ บริเวณพิกัด PV 170264  รวมระยะประมาณ 900 เมตร

จากหลักเขตที่ 12  เป็นเส้นเลียบตามคันดินราษฎร ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ กับตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 13  ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางถนนสายท่าสัก – หาดสองแคว  บริเวณพิกัด PV 180257 รวมระยะประมาณ 1,250 เมตร

จากหลักเขตที่ 13  เป็นเส้นเลียบตามคันดินราษฎร ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ กับตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 14  ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน ฝั่งทิศเหนือ บริเวณพิกัด PV 185254 รวมระยะประมาณ 600 เมตร

จากหลักเขตที่ 14  เป็นเส้นเลียบผ่านแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลท่าสัก อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ กับตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตัดผ่านถนนสายเด่นสำโรง – เต่าไห  ถึงหลักเขตที่ 15 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายเด่นสำโรง – เต่าไห ฟากทิศใต้ บริเวณพิกัด PV 188251  รวมระยะประมาณ 500 เมตร

        จากหลักเขตที่ 15  เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางถนนสายเต่าไหเหนือ – วังผักรุง  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลท่าสัก  อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ กับตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์   ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1204 (สายบ้านแก่ง – พิชัย) ถึงหลักเขตที่ 16 ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทิศตะวันออกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1204 (สายบ้านแก่ง – พิชัย) บริเวณพิกัด PV 198244 รวมระยะประมาณ 1,300 เมตร

        จากหลักเขตที่ 16  เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางถนนลูกรัง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ กับตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 17 ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางคลองละวาน บริเวณพิกัด PV 208242 รวมระยะประมาณ 1,000 เมตร

จากหลักเขตที่ 17  เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางคลองละวาน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  กับตำบลหาดสองแคว  อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปทางทิศตะวันออก เฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 18 ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางคลองละวานบริเวณพิกัด PV 220243  รวมระยะประมาณ  1,400 เมตร

        จากหลักเขตที่ 18  เป็นเส้นเลียบตามที่ดินราษฎร ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลท่าสัก  อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ กับตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 19 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่ดินราษฎร บริเวณพิกัด PV 250235 รวมระยะประมาณ 3,200 เมตร

จากหลักเขตที่ 19  เป็นเส้นเลียบตามที่ดินราษฎร ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลท่าสัก  อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ กับตำบลหาดสองแคว  อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 20 ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางถนนดิน บริเวณพิกัด PV 294226  รวมระยะประมาณ 4,500 เมตร

จากหลักเขตที่ 20  เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางถนนดิน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลท่าสัก  อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ กับตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 21  ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (สายพิษณุโลก – เด่นชัย) บริเวณพิกัด PV 311230 รวมระยะประมาณ 1,850 เมตร

จากหลักเขตที่ 21  เป็นเส้นเลียบตามที่ดินราษฎร ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลท่าสัก  อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ กับตำบลน้ำอ่าง  อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 22 ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขากระพุง ด้านทิศตะวันตก บริเวณพิกัด PV 313231 รวมระยะประมาณ 300 เมตร

ด้านตะวันออก

จากหลักเขตที่ 22  เป็นเส้นเลียบตามสันเขาพระนางมัทรี ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลท่าสักกับตำบลนายาง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตัดผ่านเนิน 366 ถึงหลักเขตที่ 23 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสันเขาพระนางมัทรีบริเวณพิกัด PV 307217  รวมระยะประมาณ 1,700 เมตร

จากหลักเขตที่ 23  เป็นเส้นเลียบตามสันเขาพระนางมัทรี ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลท่าสักกับตำบลนายาง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตัดผ่านเนิน 291 ถึงหลักเขตที่ 24 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสันเขาพระนางมัทรีบริเวณพิกัด PV 301210  รวมระยะประมาณ 900 เมตร

จากหลักเขตที่ 24  เป็นเส้นเลียบตามสันเขาพระนางมัทรี ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลท่าสักกับตำบลนายาง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตัดผ่านเนิน 259 ถึงหลักเขตที่ 25 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสันเขาพระนางมัทรีบริเวณพิกัด PV 296203  รวมระยะประมาณ 800 เมตร

จากหลักเขตที่ 25  เป็นเส้นเลียบตามสันเขาพระนางมัทรี ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลท่าสักกับตำบลนายาง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตัดผ่านเนิน 244 ถึงหลักเขตที่ 26 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสันเขาพระนางมัทรีบริเวณพิกัด PV 293201  รวมระยะประมาณ 300 เมตร

จากหลักเขตที่ 26  เป็นเส้นเลียบตามสันเขาพระนางมัทรี ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลท่าสักกับตำบลนายาง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตัดผ่านเนิน 219 ถึงหลักเขตที่ 27  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสันเขาพระนางมัทรีบริเวณพิกัด PV 288198  รวมระยะประมาณ 700 เมตร

จากหลักเขตที่ 27  เป็นเส้นเลียบตามสันเขาพระนางมัทรี ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลท่าสักกับตำบลนายาง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตัดผ่านเนิน 182 ถึงหลักเขตที่ 28  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสันเขาพระนางมัทรีบริเวณพิกัด PV 276191  รวมระยะประมาณ 1,300 เมตร

จากหลักเขตที่ 28  เป็นเส้นเลียบตามสันเขาพระนางมัทรี ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลท่าสักกับตำบลนายาง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่ 29 ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาพระนางมัทรีด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ บริเวณพิกัด PV 268184  รวมระยะประมาณ 1,050 เมตร

ด้านใต้

จากหลักเขตที่ 29  เป็นเส้นเลียบตามที่ดินราษฎร ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลท่าสักกับตำบลนายาง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตัดผ่านถนนลูกรัง ถึงหลักเขตที่ 30 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่ดินราษฎร บริเวณ พิกัด PV 238211 รวมระยะประมาณ 4,000 เมตร

จากหลักเขตที่ 30  เป็นเส้นเลียบตามที่ดินราษฎร ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลท่าสักกับตำบลบ้านดารา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 31 ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางคลองละวาน บริเวณพิกัด PV 209223  รวมระยะประมาณ 3,100 เมตร

        จากหลักเขตที่ 31  เป็นเส้นเลียบตามที่ดินราษฎร ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลท่าสักกับตำบลดารา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่ 32 ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทิศตะวันออกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1204 (บ้านแก่ง – พิชัย) บริเวณพิกัด PV 189227 รวมระยะประมาณ 2,000 เมตร

จากหลักเขตที่ 32  เป็นเส้นเลียบตามที่ดินราษฎร ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลท่าสักกับตำบลดารา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดผ่านถนนสายเต่าไห – วังสัมโม ถึงหลักเขตที่ 33  ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลาง ของแม่น้ำน่าน บริเวณพิกัด PV 181230  รวมระยะประมาณ 800 เมตร

จากหลักเขตที่ 33  เป็นเส้นเลียบตามที่ดินราษฎร ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลท่าสักกับตำบลบ้าน-ดารา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1166 (สายท่าสัก-วังสะโม) ถึงหลักเขตที่ 34  ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางของทางรถไฟสายเหนือ บริเวณพิกัด PV 160232 รวมระยะประมาณ 2,150 เมตร

จากหลักเขตที่ 34  เป็นเส้นเลียบตามที่ดินราษฎร ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลท่าสักกับตำบลบ้าน-ดารา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 35 ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1104  (สายวังกะพี้ – ตรอน – พิชัย) บริเวณพิกัด PV 146233 รวมระยะประมาณ 1,400 เมตร

จากหลักเขตที่ 35  เป็นเส้นเลียบตามที่ดินราษฎร ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลท่าสักกับตำบลบ้านดารา  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตัดผ่านถนนสายชำสอง – วังสะโม ถึงหลักเขตที่ 36  ซึ่งตั้งอยู่ริมบึงช่อ  ฝั่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณพิกัด PV 131231  รวมระยะประมาณ 1,550 เมตร

จากหลักเขตที่ 36  เป็นเส้นเลียบผ่านบึงช่อ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลท่าสักกับตำบลบ้านดารา  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่ 37 ซึ่งตั้งอยู่ริมบึงช่อ ฝั่งทิศตะวันตก บริเวณพิกัด PV 117218  รวมระยะประมาณ 1,900 เมตร

ด้านตะวันตก

จากหลักเขตที่ 37  เป็นเส้นเลียบตามที่ดินราษฎร  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลท่าสักกับตำบลไร่อ้อย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 38 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงชนบทหมายเลข อต.4012 (สายชำหนึ่ง-วังตอ) ฟากตะวันออก บริเวณพิกัด PV 107222 รวมระยะประมาณ 1,150 เมตร

จากหลักเขตที่ 38  เป็นเส้นเลียบตามที่ดินราษฎร  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลท่าสักกับตำบลไร่อ้อย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดผ่านทางหลวงชนบทหมายเลข อต.4012 (สายชำหนึ่ง-วังตอ) ถึงหลักเขต  ที่ 39 ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางคลองละมุง บริเวณพิกัด PV 104223 รวมระยะประมาณ 300 เมตร

จากหลักเขตที่ 39  เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางคลองละมุง  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลท่าสักกับตำบลไร่อ้อย และตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ กับตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบหลักเขตที่ 1 รวมระยะประมาณ 7,250 เมตร

2. ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลท่าสัก โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ

ที่ราบ ได้แก่ บริเวณบ้านท่าสัก  บ้านชำหนึ่ง บ้านร้องมะแพบ บ้านชำตก และบ้านชำสอง

ที่ราบลุ่มแม่น้ำ ได้แก่บริเวณบางส่วนของบ้านท่าสัก  บ้านเต่าไหเหนือ บ้านเต่าไหศรีฯ และ บ้านเต่าไหใต้

ที่ดอน  โดยมากจะพบทุกหมู่บ้านภายในตำบลซึ่งมีพื้นใน 3 ลักษณะข้างต้น เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การทำการเกษตร

ที่ราบเชิงเขา คือ บ้านหนองเจริญ  ซึ่งพื้นที่สามารถทำการเกษตรปีละครั้งเนื่องจากไม่มีคลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากอาศัยน้ำฝนในการทำการเกษตร และมีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติรวมอยู่ด้วย (ที่สาธารณะ/ป่า/ภูเขา) จำนวน  1,000  ไร่

        3. ลักษณะภูมิอากาศ

ภูมิอากาศของตำบลท่าสัก  อากาศจะร้อนจัดในฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม ฤดูฝน มีฝนตกปานกลาง เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม  ฤดูหนาวเดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม  อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 32องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 40องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 20 องศาเซลเซียส

4. ลักษณะของดิน

โดยสภาพทั่วไปลักษณะของดินตำบลท่าสัก  ส่วนใหญ่เป็นดินร่วน และดินร่วนปนทราย ซึ่งเหมาะแก่การทำการเกษตร

5. ลักษณะของแหล่งน้ำ

ตำบลท่าสัก มีแม่น้ำน่านไหลผ่าน จึงถือว่าเป็นแม่น้ำสายสำคัญในการดำรงชีวิตของชาวตำบลท่าสักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์  รวมถึงการจับสัตว์น้ำ

นอกจากแม่น้ำน่านที่เป็นทรัพยากรหลักแล้ว ยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่ชาวตำบลท่าสักสามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ เช่น คลองชำ  และบึงช่อ

6.ลักษณะของไม้/ป่าไม้

ตำบลท่าสักมีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอยู่ในพื้นที่บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 10  จำนวน 1,000 ไร่

—————————————————————————————————————————–