ระบบบริการขั้นพื้นฐาน

ระบบบริการขั้นพื้นฐาน

            1. การคมนาคมขนส่ง

ลักษณะเส้นทางสัญจรในตำบล ได้แก่  ถนนดินลูกรัง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดิน ถนนลาดยางทางหลวงชนบท สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กและสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

โดยมีเส้นทางในการคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสักและพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้

 1. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1166
 2. ทางหลวงชนบท อต.4012 บ้านชำหนึ่ง – วังตอ
 3. ถนน
  • ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท  จำนวน  1  สาย;
  • ถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  จำนวน 1 สาย
  • สภาพถนน ถนนสายชำหนึ่ง – วังตอ  เป็นถนนลาดยาง
  • ถนนของท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
  • สภาพถนนดินลูกรัง        จำนวน 128  สาย
  • คอนกรีตเสริมเหล็ก      จำนวน   20  สาย
  • ลาดยาง   จำนวน      4  สาย
  • สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก       จำนวน  1 แห่ง(หมู่ที่ 3)

4.   การจัดการขนส่งมวลชน

รถไฟ (รฟท.)

2.  การไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  และบางพื้นที่กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน และประสบกับปัญหาไฟฟ้าเพื่อการเกษตรของประชาชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อที่จะทำดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องของไฟฟ้าที่ประชาชนในพื้นที่ทั้งไฟฟ้าสำหรับครัวเรือน ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสักก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้  ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารตำบลท่าสักมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้

   1. จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  1,990 หลังคาเรือน
   2. ไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมถนนทุกสายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก

3.  การประปา

ปัจจุบันประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสักมีครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปา  จำนวน  1,990  หลังคาเรือน  ประปาของส่วนท้องถิ่น จำนวน 14 แห่ง สามารถผลิตน้ำประปาได้  จำนวน  345 ลบ.ม. โดยมีแหล่งน้ำดิบสำหรับใช้ในการผลิตน้ำประปา คือ แหล่งน้ำใต้ดิน และแม่น้ำ

4.  โทรศัพท์

   • สถานีรับสัญญาณโทรศัพท์            1  แห่ง
   • เสาถ่ายทอดสัญญาณ                 2  แห่ง

5.  การไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

   • ที่ทำการไปรษณีย์                    1  แห่ง

—————————————————————————-