ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน

 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต อบต.ท่าสัก

*ช่องทางร้องเรียนทุจริต

วัตถุประสงค์

การเปิดให้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถร้องทุกข์ / ร้องเรียนมายังหน่วยงานได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยทุกๆเรื่องจะได้มีการติดตาม มิให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหา ที่อาจเกิดจากผู้ไม่ประสงค์ดี ที่ต้องการก่อกวนระบบงาน และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก จึงต้องกำหนด  หลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์การร้องทุกข์ / ร้องเรียน

1.  เรื่องที่อาจนำมาร้องทุกข์ / ร้องเรียนได้  ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน  หรือเสียหาย  อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ในเรื่องดังต่อไปนี้

1.1  กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

1.2  กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

1.3  ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

1.4  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร

1.5  กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่  หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

2. เรื่องที่ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น

3. การใช้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียน อบต.ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ เพื่อยืนยันว่า มีตัวตนจริง

*วิธีการยื่นคำร้องทุกข์ / ร้องเรียน

1.  ใช้ถ้อยคำสุภาพ  และมี

(1)  วัน  เดือน  ปี

(2)  ชื่อ  และที่อยู่  ของผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์

(3)  ข้อเท็จจริง  หรือ  พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน / ร้องทุกข์  ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับ ความเดือดร้อน หรือเสียหายอย่างไร  ต้องการให้แก้ไข  ดำเนินการอย่างไร  หรือ ชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส  เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ / หน่วยงานอบต. ได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการ  สืบสวน  สอบสวน  ได้

(4)  ระบุ  พยาน  เอกสาร  พยานวัตถุ  และพยานบุคคล  (ถ้ามี)

2.  คำร้องทุกข์ / ร้องเรียน  อาจส่งหนังสือโดยตรงเจ้าหน้าที่ธุรการหรือช่องทาง เว็บไซต์อบต.ท่าสัก หรือทางเฟสบุ๊คอบต.ท่าสักเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา

      • คำร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ  หรือไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน จริง จะถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์
      • คำร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ  หรือเป็นเรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ หรือการชี้ช่องแจ้งเบาะแสไม่เพียงพอที่จะสามารถดำเนินการสืบสวน  สอบสวนต่อไปได้
      • คำร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่ยื่นพ้นกำหนดระยะเวลา  30  วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการร้องเรียน

*ช่องทางการร้องทุกข์ / ร้องเรียน

ช่องทางที่  1  ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220

ช่องทางที่  2  ร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 055-479904 หรือ สายตรงนายก อบต. 081-7075921

ช่องทางที่  3  ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220

ช่องทางที่  4  ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail ) : thasaklocal@gmail.com

ช่องทางที่  5  ร้องเรียนผ่านทาง Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100089700480205

ช่องทางที่  6  ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ http://www.thasaklocal.go.th/

ช่องทางที่  7  QR code เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก