No Gift Policy

นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy

รายงานนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

รายงานก่ารรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นในอันอาจคำนวนเป็นเงินได้