ประชากร

ประชากร

        ข้อมูลจำนวนประชากร

        ประชากรของตำบลท่าสัก ตามทะเบียนราษฎร์ รวมทั้งสิ้น 5,796 คน แบ่งเป็น ชาย 2,825 คน หญิง 2,968  คน  มีจำนวนครัวเรือน 1,990 ครัวเรือน  (ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2559)

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านท่าสัก

243

296

326

622

2

บ้านเต่าไหเหนือ

238

363

383

746

3

บ้านเต่าไหศรี

189

248

262

510

4

บ้านเต่าไหใต้

232

357

387

744

5

บ้านชำหนึ่ง

176

253

249

502

6

บ้านชำสอง

277

356

369

725

7

บ้านร้องมะแพบ

168

252

254

506

8

บ้านชำตก

218

332

354

686

9

บ้านร้องมะแพบสอง

112

180

201

381

10

บ้านหนองเจริญ

137

188

183

371

รวมทั้งสิ้น

1,990

2,825

2,968

5,793

 

    ช่วงอายุและจำนวนประชากร

 

กลุ่มอายุ

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

น้อยกว่า 1 ปี

27

21

48

1 – 10 ปี

303

268

571

11 – 20 ปี

320

320

640

21 – 30 ปี

379

345

724

31 – 40 ปี

448

401

849

41 – 50 ปี

433

472

905

51 – 60 ปี

438

480

918

61 – 70 ปี

300

399

699

71 – 80 ปี

120

171

291

81 – 90 ปี

55

78

133

91 – 100 ปี

3

12

15

มากกว่า 100 ปี

รวม

2,826

2,967

5,793

————————————–