การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ขอประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าสักได้รับทราบ