การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก