การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก