การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก สมัย วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก สมัย วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก