การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก