การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก