การประชุม กอ.อรมน.จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ทาง กอ.อรมน. จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ขอใช้สถานที่เพื่อจัดการประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม กอ.อรมน. ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น.