การออกสำรวจ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย ประจำปี2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
ขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสักอำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่พนักงานสำรวจ #เพื่อประโยชน์ในการจักทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการประเมินต่อไป
โดยพนักงานสำรวจจะออกพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566