กิจกรรมการแสดงเจตจำนงของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก

วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก จัดกิจกรรม “การแสดงเจตจำนงของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก” เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก