กิจกรรม การล้างมือ 7 ขั้นตอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก

กิจกรรม การล้างมือ 7 ขั้นตอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก