งาน

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก  ร่วมงาน “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น.
ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระปิยมหาราช ริมน้ำน่าน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2548 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย