จัดกิจกรรม “การแสดงเจตจำนงของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก จัดกิจกรรม “การแสดงเจตจำนงของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก” เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก