บริการประชาชนในตำบลท่าสัก นำสุนัขและแมว มาฉีดวัคซีน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ได้ให้บริการประชาชนในตำบลท่าสัก นำสุนัขและแมว มาฉีดวัคซีน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี