ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังของ อบต.ท่าสัก จำนวน 8 โครงการ

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังของ อบต.ท่าสัก จำนวน 8 โครงการ
1.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองบัว
2.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองส่งน้ำ, สายฟามร์ไก่
3.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเต่าไห-ท่าสัก
4.โครงการก่องสร้างถนนลูกรังสายหลังวัดชำหนึ่ง, สายหลัง อบต.ท่าสัก
5.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนานายสมัย, สายร้องมะเดื่อ
6.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายเขียว, สายนานางรวม
7.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายท่าวัว
8.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนานายสุรัช