ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อท่อยางพร้อมติดตั้ง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเต่าไหใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์