ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

การจัดประชุมพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ในการชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564