ประวัติ

ประวัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก

…………………………………………

 

ประวัติความเป็นมาของตำบลท่าสัก

                    ตำบลท่าสัก เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เหตุที่เรียกว่า “ท่าสัก” เพราะเมื่อครั้งก่อนบริเวณที่ตั้งของตำบลนี้คือ หมู่ที่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านหลักของตำบล มีป่าไม้สักมาก และได้มีการทำสัมปทานป่าไม้แล้วนำไปขาย โดยการใช้ช้างลากลงไปที่ท่าน้ำด้วยการทำเป็นแพซุงล่องไปตามลำน้ำน่าน ซึ่งไหลผ่าน เมื่อตั้งชื่อตำบลจึงเอาท่าน้ำรวมกับป่าสักที่มีจำนวนมาก เรียกว่า “ตำบลท่าสัก” มาจนถึงปัจจุบันนี้

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 52 ง วันที่ 25 ธันวาคม 2539 และมีผลบังคับใช้ 23 กุมภาพันธ์ 2540