พิธีมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนทุกวัย (ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส)

วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561 นายอภินันท์ ลอยฟ้า  ปลัดอำเภอ เป็นประธานในพิธี มอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนทุกวัย (ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส) โดยมี นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกอบต.ท่าสัก มอบบ้านให้ผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ เป็นเงิน จำนวน 20,000 บาท จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยงบประมาณสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ  ให้แก่ นายเสมียน สุกสีทอง อายุ 70 ปี บ้านเลขที่  78  หมู่ที่ 6 บ้านชำสอง ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ. อุตรดิตถ์ มีฐานะยากจน มีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างลำบาก