มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2561

วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561
กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 หมูที่ 1-10 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์