มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 หมู่ที่ 1-10 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2562
กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 หมู่ที่ 1-10 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์