มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 หมู่ที่ 1-10 ตำบลท่าสัก

วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562
กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 หมู่ที่ 1-10 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์