มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2562

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562
กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 หมู่ที่ 1-10 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิต