มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือนเมษายน 2561

วันอังคารที่3 เมษายน 2561
กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือนเมษายน 2561  หมูที่1-10 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์