สภาพสังคม

สภาพสังคม

        1. การศึกษา

                 – การศึกษาในระบบ

ลำดับ

ชื่อโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนครู

รวม

จำนวนนักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

ชาย หญิง

1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเต่าไหเหนือ

1

1

9

8

17

2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำหนึ่ง

1

1

4

5

9

3

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำสอง

4

4

26

13

39

4

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำตก

1

1

9

5

14

5

โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ

4

4

25

18

43

6

โรงเรียนบ้านชำหนึ่ง

2

6

8

25

26

51

7

โรงเรียนบ้านชำสอง

4

10

14

70

65

135

8

โรงเรียนบ้านชำตก

3

4

7

27

22

49

 การศึกษานอกระบบ

      ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยตำบลท่าสักมีจำนวนครูที่รับผิดชอบ กศน.ตำบลท่าสัก คือ  ครูอาสาสมัคร กศน. ตำบลท่าสัก จำนวน 2 คน โดยแยกเป็น (หญิง)  จำนวน 1 คน  และ (ชาย)  จำนวน 1 คน

        2. สาธารณสุข

        1)  ศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก  จำนวน  1  แห่งได้แก่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสัก

        2)  บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสัก จำนวน 11 คน

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1

นางสมคิด     ทองกระสัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขภาพตำบลท่าสัก

2

นางอุ่นใจ      พิมพา นักวิขาการสาธารณสุขชำนาญการ

3

นางกินรี       สุขเณร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

4

นายธีรศักดิ์   ภูสมศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

5

นางสาวพิชญาณัฎฐ์  เรืองประพัด จพ.ทัตสาธารณสุขชำนาญการ

6

นางสาวจิรวรรณ  สิงหาวัณณา พนักงานพิมพ์

7

นางประนอม   คชนิล พนักงานบริการ

8

นางวรรณ์เพ็น  แซ่เต็ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้

9

นางวิไลพร     มีท้วม ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

10

นางสมพร     มาอยู่ หมอนวดแผนไทย

11

นางรุจิรา      มูลนี หมอนวดแผนไทย

ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสัก 5  อันดับแรก

1.  โรคระบบหายใจ

2.  โรคระบบย่อยอาหารของโรคในช่องปาก

3.  โรคระบบไหลเวียนเลือด

4.  โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและกล้ามเนื้อยึด

5.  โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ

อาชญากรรม

        องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสักไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมย  ซึ่งได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยมีวิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสักที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  คือ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก  รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  การป้องกันการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  งานมหรสพ  โดยการขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู้นำอปพร. มาดูแลรักษาความสงบและความปลอดภัย เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้

        ยาเสพติด

        ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก  จากการที่ทางว่าการอำเภอพิชัยได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสักทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสักมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสักสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี

        การสังคมสงเคราะห์

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้

1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์

2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

3. ประสานการทำบัตรผู้พิการ

4. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน

5. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง

6.  ตั้งโครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุ และกลุ่มสตรีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก

———————————-