อบต.ท่าสักและศูนย์บริการคนพิการตำบลท่าสัก จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมฝึกอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลท่าสัก หลักสูตรขนมทองม้วน ระหว่างวันที่ 21-22สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก

อบต.ท่าสักและศูนย์บริการคนพิการตำบลท่าสัก จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมฝึกอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลท่าสัก หลักสูตรขนมทองม้วน ระหว่างวันที่ 21-22สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก