ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลประชาชนกลุ่มเปราะบาง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ได้มอบหมายให้นายพีระพงษ์ ทิสา นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลประชาชนกลุ่มเปราะบาง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4