เมื่อวันที่ 17-19 กันยายน 2561 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก โดยกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ในเขตตำบลท่าสัก 10 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 1 – 10) เพื่อรับลงทะเบียนแสดงตนผู้สูงอายุและผู้พิการ

เมื่อวันที่ 17-19 กันยายน 2561 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก โดยกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ในเขตตำบลท่าสัก 10 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 1 – 10) เพื่อรับลงทะเบียนแสดงตนผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2562