เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น

(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

            1.  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

จำนวนประชากรชาย 2,658 คน
จำนวนประชากรหญิง 2,814 คน
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,818 ครัวเรือน
พื้นที่ 28,948 ไร่

 

2.  ข้อมูลด้านการเกษตร

ข้อมูลทางด้านการเกษตร (ทำนา)

ในเขตชลประทาน

นอกเขตชลประทาน

หมู่บ้าน/ชุมชน

จำนวนครัวเรือน

ต้นทุนเฉลี่ย

ราคาขายเฉลี่ย

จำนวนครัวเรือน

ต้นทุนเฉลี่ย

ราคาขายเฉลี่ย

ชำตก

214

5,000

6,000

ชำสอง

120

4,820

4,800

ชำหนึ่ง

50

7,000

ท่าสัก

137

5,500

5,500

ร้องมะแพบ

5,800

6,000

ร้องมะแพบสอง

70

5,800

6,000

หนองเจริญ

50

3,000

5,000

เต่าไห

3,500

4,000

เต่าไหเหนือ

เต่าไหใต้

200

3,000

7,000

 

 

ข้อมูลทางด้านการเกษตร (ทำสวน)

มะนาว

ยางพารา

หน่อไม้ฝรั่ง

หอมแดง

จำนวนครัวเรือน

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย

ราคาขายโดยเฉลี่ย จำนวนครัวเรือน ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย จำนวนครัวเรือน ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย จำนวนครัวเรือน ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย
ชำหนึ่ง

5

50,000

3

20,000

50,000

เต่าไหใต้

50

เต่าไหเหนือ

2

5,000

17

2,200

5,000

1

4,000

25,000

ท่าสัก

1

ร้องมะแพบสอง

3

 

ข้อมูลด้านการเกษตร (ทำไร่)

ข้าวโพด

มัน

อ้อย

จำนวนครัวเรือน ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย จำนวนครัวเรือน ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย จำนวนครัวเรือน ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย
ชำตก

56

5,700

9,000

2

5,000

8,000

ชำสอง

20

15

0

0

ชำหนึ่ง

20

2,350

8,400

1

6,000

20,000

15

5,000

13,500

เต่าไห

2,350

8,100

เต่าไหเหนือ

4

4,800

6,000

4

5,000

16,000

ท่าสัก

12

2,800

5,000

15

8,000

8,000

ร้องมะแพบ

20

5,500

6,000

ร้องมะแพบสอง

10

5,500

6,000

15

หนองเจริญ

5

5,000

4,800

 

แหล่งน้ำทางการเกษตร (ธรรมชาติ)

แหล่งน้ำธรรมชาติ

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

แม่น้ำ

1

4

4

ห้วย/ลำธาร

คลอง

4

4

หนองน้ำ/บึง

4

4

น้ำตก

 

แหล่งน้ำทางการเกษตร (ที่มนุษย์สร้าง)

แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้าง

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

แก้มลิง

1

1

อ่างเก็บน้ำ

1

1

ฝาย

สระ

3

2

1

คลองชลประทาน

1

1

 

แหล่งน้ำทางการเกษตร (ธรรมชาติ)

แหล่งน้ำธรรมชาติ

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

แม่น้ำ

1

4

4

ห้วย/ลำธาร

คลอง

4

4

หนองน้ำ/บึง

4

4

น้ำตก

 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

แหล่งน้ำกิน

ไม่มี

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

บ่อบาดาลสาธารณะ

1

4

4

บ่อน้ำตื้นสาธารณะ

2

2

2

ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

5

5

4

6

ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

4

แหล่งน้ำธรรมชาติ

1

4

4

————————————-