แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ออกพื้นที่ แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 10 ประจำเดือนสิงหาคม ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564