ด้านการเมือง/การปกครอง

ด้านการเมือง/การปกครอง

เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน และได้มีการแบ่งการปกครองส่วนท้องถิ่น ออกเป็น 2  รูปแบบ ได้แก่ เทศบาลตำบลท่าสัก และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสักมีหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ซึ่งแยกเป็นหมู่บ้านที่รับผิดชอบเต็มหมู่บ้าน และที่รับผิดชอบบางส่วน ดังนี้

หมู่บ้านที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก เต็มพื้นที่  จำนวน 9 หมู่บ้าน และ หมู่บ้านที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก บางส่วน จำนวน 1 หมู่บ้าน  คือ หมู่ที่ 1 บ้านท่าสัก ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อผู้นำหมู่บ้าน

1

บ้านท่าสัก กำนันศรายุทธ คงขลิบ

2

บ้านเต่าไหเหนือ ผู้ใหญ่สมใจ  เพ็ชรศรี

3

บ้านเต่าไหศรี ผู้ใหญ่วิชัย        วิชัยขัทคะ

4

บ้านเต่าไหใต้ ผู้ใหญ่สมมาท  ธูปเมฆ

5

บ้านชำหนึ่ง ผู้ใหญ่สมศักดิ์  กิ่งจันทร์

6

บ้านชำสอง ผู้ใหญ่เปลี่ยน  แป้นชูผล

7

บ้านร้องมะแพบ ผู้ใหญ่อำพร บุญกรับพวง

8

บ้านชำตก ผู้ใหญ่จินตนา  ศรีสวัสดิ์

9

บ้านร้องมะแพบ 2 ผู้ใหญ่ปัญญา     ยาตรา

10

บ้านหนองเจริญ ผู้ใหญ่มานิตย์    ศรีเมือง

การเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสักแบ่งเขตการเลือกตั้งโดยใช้จำนวนหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเป็นหน่วยเลือกตั้ง มีจำนวน 10 หน่วย