โครงการปลูกต้นไม้ร่วมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียวตำบลท่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  โครงการปลูกต้นไม้ร่วมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียวตำบลท่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้กิจกรรม “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างป่า รักษ์น้ำ ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสักและประชาชนในตำบลท่าสักได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน