โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตตำบลท่าสัก โดยนายชัยวัฒน์ พุ่มพวง ได้มอบหมายให้ปศุสัตว์ประจำตำบล ออกพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนหมาแมว ในเขตรับผิดชอบของตำบลท่าสัก เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567