โครงการฝึกอบรมส่งเสริมฝึกอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลท่าสัก หลักสูตรน้ำพริกตาแดง/น้ำพริกปลาย่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมฝึกอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลท่าสัก หลักสูตรน้ำพริกตาแดง/น้ำพริกปลาย่าง ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก