โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ได้ให้บริการประชาชนในตำบลท่าสัก นำสุนัขและแมว มาฉีดวัคซีน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 “ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” เพื่อให้สุนัข-แมว ได้รับการีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก