โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 เพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก นำโดยนายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการและสังคม ได้มอบเงินเบี้ยความพิการให้กับคนพิการที่มีสิทธิ จำนวนทั้งสิ้น 40 คน ตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 เพิ่มเติม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึง เดือน กรกฎาคม 2559 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 244,800.-บาท เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562