2019-01-10 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562

ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 โดยมีระยะเวลาการขำระภาษี ดังนี้
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยืนแบบ ภ.ร.ด.2 และชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
2. ภาษีป้าย ยืนแบบ ภ.ป.1 และชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี
3. ภาษีบำรุงท้องที ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน ของทุกปี