Month: มิถุนายน 2024

การเดินขบวนกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก เข้าร่วมเดินขบวนกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันปละแก้ไขยาเสพติด ณ ที่ทำการอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

งานฌาปนกิจศพ นายวันชัย เจ๊กจั่น

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายวันชัย เจ๊กจั่น (พ่อนายจักรพันธ์ เจ๊กจั่น) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานในองค์กร ณ วัดชำสอง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตตำบลท่าสัก โดยนายชัยวัฒน์ พุ่มพวง ได้มอบหมายให้ปศุสัตว์ประจำตำบล ออกพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนหมาแมว ในเขตรับผิดชอบของตำบลท่าสัก เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ประจำปีงบประมาณ 2566

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ประจำปีงบประมาณ 2566