กิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี,วันกองทัพไทย)

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย ให้เกียรติเป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี,วันกองทัพไทย) พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และประชาชนจิตอาสา โดยจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านชำหนึ่ง

กิจกรรมเดินแบบผ้าไทยมหากุศล “อุตรดิตถ์เมืองผ้าซิ่นงาม สามวัฒนธรรม”

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566 นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายก อบต.ท่าสักได้มอบหมายให้ นายนันทวรรณ สีหาแก้ว พนักงานจ้างทั่วไป และ น.ส.กิจสญาพร อุไรวรณ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยมหากุศล “อุตรดิตถ์เมืองผ้าซิ่นงาม สามวัฒนธรรม” ณ เวทีกลางสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าทอที่สวยงามของจังหวัดอุตรดิตถ์ และหารายได้เพื่อสนับสนุนกิจการสาธารณกุศลของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ เช่น การสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ มอบทุนการศึกษาเด็กยากจน เป็นต้น

จัดกิจกรรม “การแสดงเจตจำนงของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก จัดกิจกรรม “ร่วมใจ ประกาศเจตนารมณ์” และ กิจกรรม “ต่อต้านคอร์รัปชั่น” เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2566

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอพิชัย

กิจกรรม การล้างมือ 7 ขั้นตอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก

กิจกรรม การล้างมือ 7 ขั้นตอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565

นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและแสดงความกตัญญูกตเวทีในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ หน้าที่ว่าการอำเภอพิชัย

โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ปลูกต้นไม้เพิ่มเติม ปลูกซ่อมแซม รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ถางหญ้า ดายหญ้า สืบเนื่องจากโครงการท้องถิ่นสามัคคี พลิกฟื้นปฐพีให้ร่มเย็น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมตาม “โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565”

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย

นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก

ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลประชาชนกลุ่มเปราะบาง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ได้มอบหมายให้นายพีระพงษ์ ทิสา นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลประชาชนกลุ่มเปราะบาง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4