คำสั่ง

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก