ประกวดราคา

ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประจำปี 2566

  1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสสายทาง อต.ถ.35-003 สายบ้านเต่าไหใต้ หมู่ที่ 4 บ้านเต่าไหใต้ ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสสายทาง อต.ถ.35-002 สายเนินกว้าว หมู่ที่ 7 บ้านร้องมะแพบ ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสสายทาง อต.ถ.35-004 สายซอยพุ่มพวง หมู่ที่ 5 บ้านชำหนึ่ง ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมทีอยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.35-001 สายเต่าไห หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์