การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. (ITA)

แบบวัด OIT ประจำปี 2567

-ทำเนียบผู้บริหาร

-ทำเนียบสมาชิกสภา

-ทำเนียบปลัด

-ทำเนียบสำนักปลัด

-กีฬามวลชนท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอพิชัย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567

-ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ประจำปี 2567

-ทีมดับไฟป่าตำบลท่าสักพร้อมลุยเสมอ นำทีมโดย นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายก อบต.ท่าสัก

-เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2567

-แผนพัฒนาท้องถิ่น

-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2670) เพิ่มเติมแก้ไขและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจำปี 2566

 • O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

-รายงานผลการดำเนินการของแผนดำเนินงาน (6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2567

 • o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566

 • o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

-คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.

-คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ การควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์

 • o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

-คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

-คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

 • o12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

-สรุปรายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

สรุปรายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2566

 • o13 E–Service

คู่มือวิธีการใช้งานระบบ บริการ E-Service อบต.ท่าสัก

บริการแจ้งเรื่อง/ยื่นคำร้อง

สถิติการบริการแจ้งเรื่องและยื่นคำร้อง

 • o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-ประจำปี-2567

 • o15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

-ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

 • o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567

 • o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-แผนพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569

 • o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 • o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

-ประมวลจริยธรรม

ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก 2566

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

 • o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

-การขับเคลื่อนจริยธรรม

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานให้ปรึกษาด้านจริยธรรม

การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม

แนวทางปฏิบัติ Dos & Don’ts

การประชุมประจำเดือน

 • o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-คู่มือการปฏิบัติงานด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566

-ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบรายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอล 6 เดือน เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

แบบรายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอล 12 เดือน ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันายน 2566

 • o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

-การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567

 • o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

-No Gift Policy

นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ฉบับไทย-อังกฤษ

 • o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

-ประกาศเจตนารมณ์ “งดให้ งดรับ ของขวัญ” No Gift Policy และ “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง ต่อต้านคอร์รัปชั่น 

-จดหมายข่าว

 • o28 รายงานผลนโยบาย No Gift Policy

-No Gift Policy

สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ฉบับไทย-อังกฤษ

-ประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตนารมณ์ “งดให้ งดรับ ของขวัญ” No Gift Policy และ “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง ต่อต้านคอร์รัปชั่น

 • o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

-No Gift Policy

สรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปี 2566

 • o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

-การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี 2567

 • o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

-การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงผลประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 (Eplan Nacc)

 • o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 (Eplan Nacc) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบปี 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)

 • o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อบต.ท่าสัก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 • o35 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสสายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566