หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

การบรรจุและแต่งจั้งบุคลากร

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ