ราคากลาง

ประชาสัมพันธ์ประกวดราคากลาง ประจำปี 2566

โครงการซ่อมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.35-001 สายบ้านเต่าไห หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์ประชา 3 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงบน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.35-002 สายบ้านชำตก หมู่ที่ 8 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสักจำนวน 8 โครงการ