Day: กุมภาพันธ์ 6, 2024

ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567

ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
ท่านที่ได้รับหนังสือแจ้ง ขอความร่วมมือตรวจสอบและแจ้งยืนยันกรรมสิทธิ์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและการใช้ประโยชน์รายการทรัพย์สิน
หากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ไปจากเดิมหรือพบว่า ข้อมูล ไม่ถูกต้อง ขอให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไข ข้อมูลให้ถูกต้อง ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2567
เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินภาษีใน ปี2567 ที่ถูกต้องตามช่องทางที่ท่านสะดวก ติดต่อเจ้าหน้าที่ และสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
ติดต่อทางโทรศัพท์ สอบถามได้ 055-479904